مقدمه

این بازی سرگرم کننده مانند فوتبال واقعی در سراسر جهان بویژه اروپا مخوصا در کشور آلمان،سویس،اتریش طرفداران و علاقمندان زیادی دارد.گرچی اسنادی کامل وجود ندارد که دقیقا مشخص کند اصلا فوتبال دستی از کجا آمده اما نظریه ای میگوید که لوین روزنگارتن فرانسویی مخترع این بازی است.لوین کارمند شرکت خود رو سازی سیتروان بود اما پس از اختراع این بازی توسط روزنگارتن شرکتی در سویس بنام kicker راه اندازی شد که ظاهرا این شرکت به روزنگارتن ارتباط داشت و شروع به ساخت این بازی کرد.اما نظریه ای میگوید که فوتبال دستی را اصلا الژاندرو اسپانیایی اختراع کرد او که یک شاعر و نویسنده بود در جنگ داخلی اسپانیا در بمباران مجروع و در بیمارستان منتقل شد.از بیستری شدن در بیمارستان او پسر بچه های که عاشق فوتبال بودنداما در بمباران اکثرا فلج یا صدمه دیده بودند قادر به بازی این ورزش نبودند.از همان جا نینستره به فکر افتاد تا برای این بچه ها فوتبال دستی را اختراع کندگفته میشود که او از اول از میز پینگ پنگ برای این کار استفاده کرد به هر حال این اختراع در سال 1937 بنام الژاندرو ثبت شده است.